پروژه های انجام شده

نام کارخانه ردیف نام کارخانه ردیف نام کارخانه ردیف نام کارخانه ردیف
شرکت آدران آرد آراد 64  شرکت آرد دانه سایان 43 سیلوی راه آهن گرگان 22 شرکت بولر 1
کارخانه آرد خانی معماریان 65 کارخانه آرد تهران باختر 44 شرکت آرد طلای سفید گنبد 23 کارخانه آرد تک کرج 2
شرکت اشکان دانه 66 کارخانه آرد کنگان 45 کارخانه آرد شعله دزفول 24 شرکت آرد داران 3
شرکت آمل بهدانه 67 شرکت آمل بهدانه 46 شرکت آرد پویا قم 25 شرکت آرد خوشه طلایی 4
شرکت گل آرد اصفهان 68 شرکت آرد خاتم بندر عباس 47 پالاشگاه غلات زر 26 شرکت آرد امین 5
کارخانه برنج گلستان 69 کار خانه آرد فرد تاکستان 48 کارخانه آرد کامران 27 شرکت آرد مروارید آستارا 6
کارخانه قند قانع اهر 70 شرکت آرد کوثر کلاله 49 کارخانه خباز آرد 28 شرکت آرد ستاره کردان 7
کارخانه سویا بین 71 کارخانه آرد دره شهر 50 کارخانه آرد روشن یزد 29 شرکت آرد تک ماکارون 8
کشت و صنعت دهخدا 72 کار خانه آرد شفق 51 شرکت آرد مهزیار 30 شرکت آرد زر ماکارون 9
شرکت روغن طلایی نیشابور 73 کارخانه آرد زراعت الیگودرز 52 شرکت آرد مرکزی 31 شرکت آرد اطلس 10
کارخانه آرد ماه منیر 74  کارخانه آرد سعادت یزد 53 کارخانه آرد خرم ازنا 32 کارخانه آرد شریف گالیکش 11
شرکت آرد گرمسار 75 کارخانه آرد کاشمر 54 کارخانه آرد زر 33 شرکت آرد گلمکان 12
کارخانه آرد فجر سپاهان 76 کارخانه آرد نکا رضایی 55 کارخانه آرد مروارید دماوند 34 شرکت آرد زرین خوشه 13
شرکت آرد آذرغله 77 کارخانه آرد قلندر آباد 56 کارخانه آرد اطلس 35 شرکت آرد روشن یزد 14
سیلوی علی آباد 78 کارخانه آرد کاشان 57 کارخانه آرد لاله 36 شرکت آرد کلاله 15
سیلوی کهنوج 79 کارخانه آرد گیلان پاتنگ 58 کارخانه آرد ظفری 37 شرکت آرد پوسان 16
کارخانه شیلان برنج 80 شرکت آرد توکل رفسنجان 59 شرکت آرد وثاق 38 شرکت آرد بهارستان 17
کارخانه سویا بین 81 کارخانه آرد طالاقانی 60 کارخانه آرد سنبل ماهدشت 39 کارخانه آرد گیل رشت 18
کشت و صنعت دهخدا 82 کارخانه آرد مارون 61 شرکت آرد میلاد مرند 40 کارخانه آرد طلوع فجر 19
شرکت فارمد نوین کیمیا 83 شرکت آرد مطهر اسفراین 62 کارخانه آرد سپید طوس 41 کارخانه آرد بهنام قزوین 20
شرکت تولیدی شیوا 84 کارخانه آرد درگز 63 کارخانه آرد گیلان خوشه 42  کارخانه آرد گنبد 21